• up to 15 digits, eg: 100123
  • RUB
    Tối đa 15.000 RUB

  • Số tiền Ví cần thanh toán?