• 8 digits, eg: 66824263
  • UAH
    3 - 10.000 UAH, no cents

  • Số tiền Ví cần thanh toán?