• Transport card "Troika"

  • 10 digits, eg: 0000000358
  • RUB
    10 - 2.500 RUB, no cents

  • Số tiền Ví cần thanh toán?